22Ιανουάριος2019

22 Οκτωβρίου 2010 Γράφτηκε από την 

Εμπορικό Σήμα / Καταχώρηση, Μεταβίβαση

product-brandΤι είναι το εμπορικό σήμα (trademark) ;
Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
 

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.  Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Πώς διακρίνεται το ατομικό από το συλλογικό σήμα;
Ατομικό είναι το σήμα που καταθέτης του είναι επιχείρηση, ενώ συλλογικό είναι το σήμα που καταθέτης του είναι επαγγελματική ένωση, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, με νομική προσωπικότητα.

 


Τι είναι τα σήματα ποιότητας;
Τα σήματα ποιότητας είναι στην πραγματικότητα πιστοποίηση πως τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες στα οποία αναφέρονται πληρούν κάποιες προυποθέσεις ποιότητας, σύμφωνα με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Πώς μπορώ να καταχωρήσω ένα σήμα ;
Για να κατοχυρώσετε ένα σήμα θα πρέπει να υποβάλλετε δήλωση στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η δήλωση συνοδεύεται από κατάλογο των προς διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών, που γίνεται με ενάριθμη αναφορά σε μια από τις 34 κλάσεις σημάτων για τα προϊόντα και 8 για τις υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση, είναι να μην υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού. Όταν η δήλωση γίνει τυπικά παραδεκτή, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, διαφορετικά για τα ημεδαπά και αλλοδαπά σήματα.
δήλωση ημεδαπού σήματος 
 
Για δηλώσεις αλλοδαπών σημάτων, όπου δηλαδη η εδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο εξωτερικό, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά δήλωση αλλοδαπού σήματος

Από πότε ισχύει η κατοχύρωση του σήματος ?
Η κατοχύρωση ενός σήματος έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Κάθε φορά όμως με την υποβολή της δήλωσης, η δήλωσή σας πρέπει να εγκριθεί από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα ισχύει η αναδρομική ισχύς της καταχωρησης του σήματος από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης , όπως αναφέραμε πιο πάνω. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, επίσης είναι και η αρμόδια για τον έλεγχο των προυποθέσεων για την κατοχύρωση του σήματος.
 
Σε περίπτωση απόοριψης της αίτησής σας από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, μπορείτε να προσφύγετε  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Τι είναι η αντιποίηση σήματος;
Αντιποίηση εμπορικού σήματος είναι όταν κάποιος κατά τις συναλλαγές χρησιμοποιεί το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα μιας επιχείρησης, με τρόπο που να μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα ή την επωνυμία κάποιου άλλου.

Σε περίπτωση προσβολής σήματος, πώς μπορεί να προστατευτεί ο δικαιούχος;
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου, αξιώνοντας άρση και παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, ακόμα και αποζημίωση, σε περίπτωση ζημίας από υπαιτιότητα. Μπορεί επίσης να ζητηθεί και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Πόσο διαρκεί η προστασία του σήματος;
Η προστασία του σήματος διαρκεί 10 έτη, από την επομένη της καταθέσεως.

Το σήμα είναι δυνατό να μεταβιβαστεί;
Το σήμα μεταβιβάζεται ελεύθερα με ή χωρίς την επιχείρηση, είτε εν ζωή με σύμβαση, είτε αιτία θανάτου, κατά τους κανόνες της κληρονομικής διαδοχής.

Τι είναι η άδεια χρήσης σήματος;
Με έγγραφη συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του δικαιούχου και τρίτου προσώπου, επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή απλής άδειας χρήσης του σήματος, για το σύνολο ή για ένα μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτει.

Επιτρέπεται η παράλληλη κατάθεση σήματος;
Με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου του σήματος και τρίτου, επιτρέπεται η καταχώριση του ίδιου σήματος, για διάκριση των αυτών προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι η καταχώριση του σήματος δεν δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε απώλεια του δικαιώματος στο σήμα;
Απώλεια του δικαιώματος στο σήμα έχουμε με τη μη ανανέωση της διάρκειας προστασίας του, την παραίτηση του δικαιούχου και τη διαγραφή του σήματος, που επέρχεται με την αμετάκλητη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.