22Ιανουάριος2019

02 Μαΐου 2010 Γράφτηκε από την 

Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος : Τι είναι και τι πρέπει να προσέχετε

women-online-shopΠωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος έχουμε όταν ο προμηθευτής σας προσεγγίζει με δική του πρωτοβουλία στο σπίτι σας, στο χώρο εργασίας σας, η σε κάποιο άλλο χώρο, που δεν είναι όμως το κατάστημά του χωρίς εσείς να το έχετε ζητήσει και προσπαθώντας να σας πουλήσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.
Οι συμβάσεις που συνάπτονται στο σπίτι ενός άλλου καταναλωτή  ή στη διάρκεια εκδρομής οργανωμένης από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του, χαίρουν της ίδιας προστασίας με τις συμβάσεις πώλησης κατ’οίκον, γιατί στην ουσία πρόκειται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για πώληση εκτός του εμπορικού καταστήματος του προμηθευτή.

Οι πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ενέχουν ορισμένους κινδύνους, κυρίως λόγω της αδυναμίας του καταναλωτή να συγκρίνει τιμές και του γεγονότος ότι ο προμηθευτής συχνά τον αιφνιδιάζει προσεγγίζοντάς τον εκτός του καταστήματος. Γι’αυτό και παρέχεται ειδική προστασία στους καταναλωτές που συνάπτουν συμβάσεις πώλησης εκτός εμπορικού καταστήματος.

Τι είδους προστασία διαθέτετε;

Συμβάσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, που καταρτίζονται με πρωτοβουλία του προμηθευτή χωρίς ρητή πρόσκληση από τον καταναλωτή ή με επίσκεψη του προμηθευτή στον τόπο κατοικίας, διαμονής ή εργασίας του καταναλωτή ή σε χώρο επιλογής του προμηθευτή έξω από το εμπορικό κατάστημά του, είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή, αν δεν καταρτισθούν με έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται τα παρακάτω.

1.  το όνομα ή η επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του προμηθευτή και αυτού που συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή. Η μνεία αριθμού ταχυδρομικής θυρίδας δεν αρκεί.

2. η χρονολογία και η πλήρης διεύθυνση του τόπου κατάρτισης της σύμβασης,

3. η περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών,

4. οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών,

5. η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή και οι όροι πληρωμής και ιδίως, σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος ή πληρωμής με δόσεις, το πραγματικό επιτόκιο και το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο επιτοκίου και

6. δικαίωμα υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση.

Η ειδική αυτή προστασία εφαρμόζεται και όταν η σύμβαση καταρτίστηκε έπειτα από ρητή πρόσκληση του προμηθευτή από τον καταναλωτή, έχει όμως αντικείμενο προϊόντα άλλα από εκείνα για τα οποία έγινε η πρόσκληση, εκτός αν ο καταναλωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι και τα άλλα αυτά προϊόντα περιλαμβάνονται στις εμπορικές δραστηριότητες του προμηθευτή ή αν τα προϊόντα αυτά σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα για τα οποία έγινε η πρόσκληση.

Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις συμβάσεις ή να ανακαλέσει την πρόταση που του υποβλήθηκε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από την τυχόν μεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται μακρότερη προθεσμία.

Επίσης, απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχωρήσεως (14 ημερολογιακές ημέρες).

Πρέπει δε, να σημειωθεί, ότι ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση φύλαξης ή επιστροφής του προϊόντος που του έστειλε ο προμηθευτής για δοκιμή ή εξέταση ή ως δείγμα, εκτός αν το ζήτησε ο ίδιος ή αν συμφωνήθηκε διαφορετικά.

Τέλος, οι προστατευτικές διατάξεις του νόμου 2251/1994 δεν εφαρμόζονται:

1. Στις πωλήσεις μικροπωλητών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση.
2. Στις συμβάσεις για την κατασκευή, πώληση ή μίσθωση ακινήτων και στις συμβάσεις που αφορούν άλλα δικαιώματα σχετικά με ακίνητα. Εν τούτοις οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών για την ενσωμάτωση τους σε ακίνητα ή οι συμβάσεις για την επισκευή ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου.
3. Στις συμβάσεις για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδουν κατ’ οίκον διανομείς σε τακτά ή συχνά διαστήματα
4. Στις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
- η σύμβαση συνάπτεται βάσει καταλόγου του προμηθευτή, τον οποίο ο καταναλωτής είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί χωρίς να είναι παρών ο αντιπρόσωπος του προμηθευτή,
- προβλέπεται η εξακολούθηση της επαφής ανάμεσα στον αντιπρόσωπο του προμηθευτή και στον καταναλωτή όσον αφορά τη συγκεκριμένη ή άλλη μεταγενέστερη συναλλαγή και τόσο ο κατάλογος όσο και η σύμβαση πληροφορούν τον καταναλωτή ότι έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα αγαθά στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δεκατεσσ’αρων (14) ημερών από την παραλαβή τους ή να λύσει τη σύμβαση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από μία εύλογη φροντίδα για τα αγαθά αυτά.

Αυτού του είδους οι πωλήσεις πραγματοποιούνται εκ των πραγμάτων εκτός των επίσημων δικτύων διανομής και οι πωλητές συχνά καταφεύγουν σε επιθετικές μεθόδους.

Για παράδειγμα :
- Προχρονολόγηση των εγγράφων με στόχο να σας αφαιρεθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης,
- Ανακριβείς ή αποσπασματικές πληροφορίες,
- Υποχρέωση πληρωμής επί τόπου, κλπ.
- Υπερβολική πίεση πριν αγοράσετε,
- Παρουσίαση των αγαθών ως εξαιρετική ευκαιρία.