21Ιούνιος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
05 Μαρτίου 2014 Γράφτηκε από την 

10 θέσεις εργασίας στο Μεσολόγγι

Η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας (2μήνες), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύει στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
201

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Προωθητήρα γαιών (μπουλντόζα)

1 2μήνες
202 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) 1 2 μήνες
203 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1 2 Μήνες
204 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων -Λαστιχοφόρα 1 2 Μήνες
205 ΔΕ Τεχνίτη Μηχανημάτων 1 2 Μήνες
206 ΥΕ Εργατών 5 2 Μήνες

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης: 

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως υ με εξουσιοδοτημένο άτομο στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας Διοικητήριο, Κύπρου 1 Μεσολόγγι, Τ.κ. 302 00, Υπόψην κ.Σελιμά Στυλιανής) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των πέντε (05) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα :

1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο A.M. ΙΚΑ του υποψηφίου.

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα μέσα στο 12μηνο.

7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας ( όπου απαιτείται).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2014