26Σεπτέμβριος2018

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
03 Ιουλίου 2015 Γράφτηκε από την 

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2014 - Θέσεις Τ.Ε. και Δ.Ε.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2014 (ΦΕΚ 16/11-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ (8) θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής σας αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Προκήρυξης 5Κ/2014 θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προκήρυξη 5Κ/2014
Αποτελέσματα 2 από 2
1. Οριστικά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο Οριστικά αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο Οριστικά αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ

2. Προσωρινά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο Προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο Προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο Προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ