20Ιανουάριος2019

Ομοιότητες τραπεζιτικής επιταγής με συναλλαγματική και γραμμάτιο σε διαταγή

Πιστωτικοί τίτλοι Τίτλοι από τον Νόμο οπισθογραφήσιμοι Τίτλοι πανηγυρικοί και τυπικοί Οι διατάξεις της συναλλαγματικής για την οπισθογράφηση ισχύουν και στην επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα...

Η δημιουργία μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού και ανάπτυξής της καθώς και τυπικές, αλλά υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης.

BHMA 1o

Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΗΣ της επιχείρησης είναι απαραίτητο να είναι γνωστός και εξασφαλισμένος πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα...

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Βασικά χαρακτηριστικά

Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα με το Ν. 2848/2000, μικρότερο των 30 ευρώ.

 

Οι συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της, είναι:

• Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), και

Διαβάστε περισσότερα...

31 Αυγούστου 2009 Γράφτηκε από την

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

 

Προϋποθέσεις ίδρυσης. Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που, κατά την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού(άρθρο 741 Αστικού Κώδικα).Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Διαβάστε περισσότερα...

Το πρόβλημα για τη δημιουργία ενός εννοιολογικού σκελετού για την επιχειρηματικότητα είναι ο ίδιος ο ορισμός της (Shane και Venkataraman, 2000). Ο Venkataraman (1997) αναφέρει ότι επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης της αξιοποίησής τους.

Διαβάστε περισσότερα...

Διερεύνηση των εμποδίων ανάπτυξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο διαδίκτυο

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας από το συνολικό δείγμα το 76,2% είναι άνδρες και μόλις το 23,8% είναι γυναίκες, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών δηλώνουν ότι απασχολούν 1 έως 9 εργαζομένους.

Διαβάστε περισσότερα...

Σελίδα 2 από 2